Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1
z dnia 18 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

NADBUŻAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GULCZEWA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi miejscowości Gulczewo.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.2 niniejszego Statutu i nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 3

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie.

§ 7

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Stowarzyszenie według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 10

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 11

Celem stowarzyszenia jest:

§ 12

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 13

§ 14

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia maja prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

§ 17

§ 18

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć co najmniej 21 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje Walne Zebranie w formie uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27

§ 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów w jego imieniu oraz do udzielania pełnomocnictwa do tych czynności upoważniony jest Prezes wraz z jednym członkiem Zarządu.

§ 29

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 30

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie zobowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 33

Niniejszy statut jest ogólnodostępny dla wszystkich.

Statut uchwalono w Gulczewie dnia 18 listopada 2007r.

Copyright © Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa, O stronie.